Seniorhjelpen Horten

Frivillig praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister i Horten kommune

Om oss

Styret og tillitsvalgte i beretningsåret

Styret
Benn Solem*
Styreleder
Per Arnt Robertsen
Nestleder
Bjarne Dybo*
Kasserer
Vibeke Christiansen1
Styremedlem
Benn Solem*
Sekretær
Heidi Lund*
Varamedlem
Andelko Lozancic*
Varamedlem
Valgkomité
  • Benn Solem*
  • Bjarne Dybo*
  • Heidi Lund*
Revisorer
  • Thor H. Hermansen*
  • Einar Sværen*

* På valg 2017
1 Etterfølger velges for 1 år (resterende valgperiode)


Styret ble på fjorårets årsmøte gitt fullmakt til å innvelge et femte styremedlem, men på tross av at mange er spurt har vi ikke lykkes med dette. Styreleder har derfor også fungert som sekretær i perioden.
Styremedlem Vibeke Kristiansen har av habilitetsgrunner bedt seg fritatt som styremedlem fra årsskiftet 2017/2018. Hun vil imidlertid fortsette som hjelper i foreningen.

Det har vært holdt 6 styremøter i løpet av året hvor begge vararepresentanter er innkalt.

Den løpende drift har gått som normalt gjennom hele perioden uten større problemer. Fordi slutten av året har vært snøfattig har henvendelser om utendørs hjelp i vinterperioden vært relativt beskjeden.

I likhet med praksis for de senere årene har kontortelefonen ikke vært betjent i juli måned, men det har vært satt opp en egen ferieliste med hjelpere som ikke er bortreist. Disse kunne kontaktes via sentralbordet på Aktivitetssenteret, men det har som tidligere år vært svært få henvendelser om hjelp til kontoret i feriemåneden.

Det har imidlertid vært utført hjelpeoppdrag også i feriemåneden ved at hjelpetrengende har tatt direkte kontakt med hjelpere som har oppgitt sitt private telefonnummer til sine «stamkunder». Slik såkalt direkte kontakt med hjelperne utgjør 84% av den totale oppdragsmengden, og det betyr at vi for de aller fleste hjelpetrengende er tilgjengelig alle ukedager også i juli måned.

De aller fleste nye hjelpetrengende ringer imidlertid til vår kontortelefon ved sin første henvendelse. Kontortelefonen er åpen for bestillinger hver tirsdag/torsdag (unntatt juli måned) mellom klokken 1000 og 1200.

Kommunens sykehjem og hjemmetjenesten benytter seg av vårt tilbud om å følge pasienter til lege/tannlege, og vi registrerer et økende antall av såkalte «følgeoppdrag». Vi har også mottatt bestillinger om hjelp via Frivilligsentralen i Horten.

Frivilligsentralen i Horten har på generalforsamlingen 27. sept. 2017 enstemmig besluttet å legge ned virksomheten som en frivillig forening og i stedet fortsette som en avdeling i Horten kommune. Som erstatning for foreningsstyret er det opprettet et «erfaringsutvalg» bestående enkeltpersoner samt representanter fra foreningslivet. Seniorhjelpen er for tiden ikke medlem av dette «erfaringsutvalget.»

Gjengangeren har i løpet av året som vanlig vært positive og gitt plass til redaksjonelle oppslag om vår virksomhet.

Den tradisjonelle høstsamlingen for rådgivere/hjelpere har også i 2017 vært holdt på Eiken pensjonat med rekordstort oppmøte. Styret legger stor vekt på dette arrangementet som er eneste gang medlemmene treffer hverandre i sosialt samvær. I tillegg brukes høstsamlingen som rekrutteringstiltak ved at hjelperne kan invitere venner og bekjente som gjester til samlingen.

Ved årsskiftet 2017/2018 har vi totalt 22 støttemedlemmer (foreninger/-bedrifter) som sammen med Anders Jahres Humanitære Stiftelse dekker våre løpende driftskostnader.
I tillegg har Bess Jahres Stiftelse bidratt økonomisk til innrykk av en annonseserie på førstesiden i Gjengangeren.

Antall hjelpeoppdrag har vært 977 som er 122 flere enn fjoråret.
For nærmere orientering henvises det til virksomhetsrapporten for 2017.

Vår hjemmeside Seniorhjelpenihorten.no er nå operativ både som informasjonskanal om foreningen som sådan samt informasjon om hvordan vi kan kontaktes og hvilken assistanse vi kan tilby.
Det er nå også mulig å bestille hjelp via nettsiden alle ukedager, men det vil kreve en omfattende markedsføringsinnsats for å gjøre dette bedre kjent. I tillegg vil ordningen fordre en betydelig opplæring av de hjelpere som ønsker kunnskap om muligheten til å hente bestillinger fra nettsiden og ekspedere disse. På sikt vil dette altså innebære at Seniorhjelpen oppnår bedre effektivitet i hjelpearbeidet.
Bestilling om hjelp via nettet kommer i tillegg til telefoniske henvendelser til kontoret og direkte kontakt mellom hjelperne og eldre hvor den enkelte hjelper har oppgitt sitt private telefon nummer (er altså frivillig).

Nettsiden er også en rekrutteringskanal for nye hjelpere samt at vi oppfordrer foreninger og bedrifter om å melde seg som støttemedlemmer (og «eiere» av foreningen) gjennom å betale kr. 350,- pr. år.

Som understøttelse av vår markedsføring for å få flere støttemedlemmer har styret vedtatt å presentere støttemedlemmer med navn og logo på vår nettside.

Det faktum at stadig flere innvandrere/flyktninger registrerer seg som hjelpere i Seniorhjelpen gjør at vi aktivt kan forsøke å bistå i integreringsarbeidet ved å hjelpe våre innvandrer- medlemmer til å få ordinær arbeidsinntekt.

Gjennom et samarbeide med det nettbaserte arbeidsformidlingsselskapet Yelpi.no kan innvandrere registrere seg hos disse og få arbeidsoppdrag av større omfang enn hva Seniorhjelpen tilbyr.

Yelpi.no sikrer at arbeidet blir utført på en fullt ut lovlig måte med betaling av skatter og avgifter. Seniorhjelpen har hatt kontakt med integreringsavdelingen i NAV, Horten og Voksenopplæringen i forberedelsene til dette arbeidet.

For å bistå med hjelp til å få ordinært lønnet arbeide ser styret det som nødvendig å gjøre en tilføyelse i vedtektenes formålsparagraf.

Etniske nordmenn som ønsker å spe på sin pensjon med ekstra inntekter kan selvsagt også få bistand til å registrere seg hos Yelpi.no

Årets driftsoverskudd er på kr. 9.196,-. Kr. 3.150,- er imidlertid kontingent for 2016 som er innbetalt etter at dette regnskapsåret var avsluttet.
Kontingentene dekker ca. halvparten av driftsutgiftene og er derfor svært viktig for foreningens økonomi. For nærmere detaljer vises det til årsregnskapet.

Antall hjelpere ved årsskiftet er tilfredsstillende med 38 personer, og det har i løpet av året meldt seg enda noen flere innvandrere. På grunn av noe mangelfull språkforståelse må de fleste innvandrere møte opp på kontoret og få ferdig utfylte oppdragsskjema samt ID bevis for at de kommer fra foreningen. Dette fungerer tilfredsstillende.

Virksomhetsrapport for 2017 samt oversikt over betalende støttemedlemmer er vedlagt årsberetningen som del av denne (betalt kontingent gir stemmerett på årsmøtet).

Horten, 15/1-18