Vedtekter

§1
Seniorhjelpen i Horten er opprettet av upolitiske serviceorganisasjoner, humanitære foreninger og pensjonistforeninger i Horten og Borre
§2
Seniorhjelpen skal bistå pensjonister i Horten kommune med praktisk hjelp og rådgivning.
All rådgivning er gratis. Rådgiverne og hjelperne har taushetsplikt.

De hjelpere i foreningen som ønsker dette kan få bistand til å skaffe seg ordinært og lovlig arbeide utover den maksgrensen som Seniorhjelpen tilbyr pensjonister i kommunen.

§3
Seniorhjelpens styre består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.
Styremøter avholdes etter innkallelse fra leder eller nestleder, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer – derunder leder eller nestleder er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall.
Ved stemmelighet har styrets leder dobbeltstemme. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.
§4
Seniorhjelpens øverste myndighet er årsmøtet, som består av 1 representant for hver av de deltagende foreninger og bedrifter (støttemedlemmer), styrets medlemmer, varamedlemmer, hjelperne og rådgiverne.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar etter skriftlig innkallelse med saksliste minst 1 måned før møtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtedagen.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 3 av de deltagende støttemedlemmer eller rådgivere/hjelpere krever det. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skjer skriftlig minst 1 måned før møtet.
§5
Forslag om vedtektsendring skal varsles i årsmøteinnkallingen.
Vedtektsendring krever 2/3-dels flertall.
Hvis samme forslag fremsettes i årsmøteinnkallelsen til påfølgende årsmøte, kreves simpelt flertall.
§6
Årsmøtet åpnes av styrets leder, og følgende saker behandles:
 1. konstituering med valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
 2. Styrets årsberetning.
 3. Regnskap med revisors beretning.
 4. Saker som er nevnt i årsmøteinnkallelsen og saker som ønskes behandlet og som er varslet av styret senest 2 uker før årsmøtedagen.
 5. Valg av leder (velges for 1 år)
 6. Valg av styremedlemmer (velges for 2 år)
  I det første styret fastsettes funksjonstiden for 2 styremedlemmer til 1 år ved loddtrekning
 7. Valg av 2 varamedlemmer (velges for 1 år)
 8. Valg av 2 revisorer (velges for 1 år)
 9. Valg av 3 medlemmer til valgkommité (velges for 1 år)
§7
Alle deltakende foreninger oppnevner hver sin kontaktperson som skal være styret behjelpelig med å holde sin forening orientert om virksomheten og hvis mulig bidra til å skaffe rådgivere/hjelpere.
§8
Beslutning om opphør må fattes med minst 2/3 flertall på ordinært årsmøte.
Beslutningen er endelig ved simpelt flertall på et ekstraordinært møte som holdes innen 3 måneder etter det første oppløsningsvedtaket.
Ved opphør av Seniorhjelpen skal foreningens midler fordeles med like andeler til de støtteforeninger (ikke bedrifter) som har betalt årskontingenten det siste året.

Om vedtektene:

 • Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte 7. mars 1990.
 • Tilføyelse i § 2 om hjelpetjeneste ble vedtatt på årsmøtet 28. februar 1991.
 • Tilføyelse i § 4 om hjelpernes deltakelse ble tatt 27. februar 1992.
 • Rettet kommunenavnet fra Borre til Horten 17.11. 2003.
 • Endret navn fra Rådgivningskontoret til Seniorhjelpen på årsmøtet 6. mars 2008.
 • Endret § 7 på årsmøtet 3. mars 2011.
 • Endret på § 2, 4, og ny § 8 på årsmøtet 3. mars 2016
 • Tilføyelse nytt avsnitt til § 2 på årsmøtet 22. februar 2018